ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Pimecrolimus: Drug information

Pimecrolimus: Drug information
2024© UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All Rights Reserved.
For additional information see "Pimecrolimus: Patient drug information" and "Pimecrolimus: Pediatric drug information"

For abbreviations, symbols, and age group definitions show table
ALERT: US Boxed Warning
Appropriate use:

Long-term safety of topical calcineurin inhibitors has not been established. Continuous long-term use of topical calcineurin inhibitors, including pimecrolimus, in any age group should be avoided, and application limited to areas of involvement with atopic dermatitis.

Malignancy:

Although a causal relationship has not been established, rare cases of malignancy (eg, skin malignancy, lymphoma) have been reported in patients treated with topical calcineurin inhibitors including pimecrolimus.

Pediatrics:

Pimecrolimus is not indicated for use in children younger than 2 years.

Brand Names: US
 • Elidel
Brand Names: Canada
 • Elidel
Pharmacologic Category
 • Calcineurin Inhibitor;
 • Immunosuppressant Agent;
 • Topical Skin Product
Dosing: Adult
Atopic dermatitis

Atopic dermatitis (mild to moderate): Topical: Apply thin layer to affected area twice daily. Note: Limit application to involved areas. Discontinue use when symptoms have resolved; re-evaluate if symptoms persist >6 weeks.

Oral lichen planus

Oral lichen planus (off-label use): Topical: Apply twice daily for 1 month (Ref).

Psoriasis

Psoriasis (intertriginous and facial) (off-label use): Topical: Apply twice daily (Ref).

Vitiligo

Vitiligo (off-label use): Topical: Apply twice daily for 6 months. Treatment beyond 12 months may be useful; long-term safety has not been established (Ref).

Dosing: Older Adult

Refer to adult dosing.

Dosing: Pediatric

(For additional information see "Pimecrolimus: Pediatric drug information")

Atopic dermatitis

Atopic dermatitis (mild to moderate):

Note: Use only on affected areas at first sign of flare; discontinue after signs and symptoms have resolved (eg, itch, rash, erythema); re-evaluate patient if symptoms persist >3 to 6 weeks (Ref). Pediatric trials limited use to 3- to 6-week periods (Ref).

Infants ≥3 months and Children <2 years: Limited data available: Topical: Apply a thin layer to affected area twice daily; discontinue therapy when symptoms have resolved (Ref).

Children ≥2 years and Adolescents: Topical: Apply a thin layer to affected area twice daily; discontinue therapy when symptoms have resolved.

Adverse Reactions

The following adverse drug reactions and incidences are derived from product labeling unless otherwise specified.

>10%:

Central nervous system: Headache (children and adolescents 11% to 25%; adults 7%), fever (children and adolescents 13%; adults 1%)

Infection: Influenza (3% to 13%)

Local: Local burning (adults 26%; children and adolescents 2% to 8%; tends to resolve/improve as lesions resolve), application site reaction (adults 15%; children and adolescents 2%)

Respiratory: Nasopharyngitis (infants, children, and adolescents 10% to 27%; adults 8%), upper respiratory tract infection (children and adolescents 14% to 19%; adults 4%), cough (children and adolescents 9% to 16%; adults 2%), bronchitis (children and adolescents ≤11%; adults ≤2%)

1% to 10%:

Dermatologic: Folliculitis (adults 6%; children and adolescents 1%), skin infection (5% to 6%), impetigo (4%), warts (children and adolescents ≤3%), acne vulgaris (≤2%), herpes simplex dermatitis (≤2%), molluscum contagiosum (children and adolescents ≤2%), urticaria (≤1%)

Gastrointestinal: Diarrhea (children and adolescents 1% to 8%; adults ≤2%), gastroenteritis (children and adolescents ≤7%; adults 2%), vomiting (1% to 4%), constipation (children and adolescents ≤4%), abdominal pain (≤3%), toothache (≤3%), nausea (1% to 2%)

Genitourinary: Dysmenorrhea (1% to 2%)

Hypersensitivity: Hypersensitivity (3% to 5%)

Infection: Viral infection (children and adolescents ≤7%), herpes simplex infection (≤4%), bacterial infection (1% to 2%), staphylococcal infection (1% to 2%), varicella (≤1%)

Local: Local irritation (adults ≤6%; children and adolescents ≤1%), local pruritus (1% to 6%), localized erythema (≤2%)

Neuromuscular & skeletal: Arthralgia (≤2%), back pain (≤2%)

Ocular: Conjunctivitis (≤2% to 3%), eye infection (≤1%)

Otic: Otic infection (1% to 6%), otitis media (1% to 3%)

Respiratory: Sore throat (4% to 8%), pharyngitis (children and adolescents 1% to 8%; adults 1%), tonsillitis (children and adolescents ≤6%; adults <1%), asthma (3% to 4%), asthma aggravated (children and adolescents ≤4%), streptococcal pharyngitis (children and adolescents 3%), nasal congestion (1% to 3%), sinusitis (1% to 3%), epistaxis (≤3%), dyspnea (≤2%), flu-like symptoms (≤2%), pneumonia (≤2%), rhinitis (≤2%), rhinorrhea (children and adolescents ≤2%), viral upper respiratory tract infection (≤2%), wheezing (children and adolescents ≤1%)

Miscellaneous: Laceration (children and adolescents ≤2%)

<1%, postmarketing, and/or case reports: Anaphylaxis, angioedema, eczema (herpeticum), eye irritation (following application near eyes), facial edema, flushing (ethanol-associated), lymphadenopathy, malignant neoplasm (basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, malignant melanoma, malignant lymphoma), skin discoloration

Contraindications

Hypersensitivity to pimecrolimus or any component of the formulation

Warnings/Precautions

Concerns related to adverse effects:

• Infection: Patients with atopic dermatitis are predisposed to skin infections; therapy has been associated with an increased risk of developing eczema herpeticum, varicella zoster, and herpes simplex. Do not apply to areas of active bacterial or viral infection; local infections at the treatment site should be resolved prior to therapy.

• Local symptoms: May cause local symptoms (eg, burning, pruritus, soreness, stinging) during first few days of treatment; usually self-resolving as atopic dermatitis lesions heal.

• Lymphadenopathy: May be associated with development of lymphadenopathy; possible infectious causes should be investigated. Discontinue use in patients with unknown cause of lymphadenopathy or acute infectious mononucleosis.

• Malignancy: [US Boxed Warning]: Topical calcineurin inhibitors (including pimecrolimus) have been associated with rare cases of lymphoma and skin malignancy; avoid use on malignant or premalignant skin conditions (eg, cutaneous T-cell lymphoma).

• Skin papilloma: Skin papilloma (warts) have been observed with use; discontinue use if there is worsening of skin papillomas or they do not respond to conventional treatment.

Disease-related concerns:

• Atopic dermatitis: Diagnosis should be reconfirmed if sign/symptoms do not improve within 6 weeks of treatment.

• Erythroderma: Safety not established in patients with generalized erythroderma.

• Skin diseases which may increase systemic absorption: Not recommended for use in patients with Netherton's syndrome or skin conditions which may increase the potential for systemic absorption.

Special populations:

• Immunocompromised patients: Should not be used in immunocompromised patients, including patients on concomitant systemic immunosuppressive therapy.

• Pediatric: [US Boxed Warning]: Use of pimecrolimus in children <2 years of age is not recommended, particularly since the effect on immune system development is unknown.

Dosage form specific issues:

• Benzyl alcohol and derivatives: Some dosage forms may contain benzyl alcohol; large amounts of benzyl alcohol (≥99 mg/kg/day) have been associated with a potentially fatal toxicity (“gasping syndrome”) in neonates; the “gasping syndrome” consists of metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respirations, CNS dysfunction (including convulsions, intracranial hemorrhage), hypotension, and cardiovascular collapse (AAP ["Inactive" 1997]; CDC, 1982); some data suggests that benzoate displaces bilirubin from protein binding sites (Ahlfors, 2001); avoid or use dosage forms containing benzyl alcohol with caution in neonates. See manufacturer’s labeling.

Other warnings/precautions:

• Appropriate use: [US Boxed Warning]: Continuous long-term use of calcineurin inhibitors (including pimecrolimus) should be avoided and application of cream should be limited to areas of involvement with atopic dermatitis. Safety of intermittent use for >1 year has not been established.

• Sun exposure: Avoid artificial or natural sunlight exposure, even when pimecrolimus is not on the skin.

Warnings: Additional Pediatric Considerations

Clinical trial experience in pediatric patients suggests a higher incidence of adverse effects, such as pyrexia, upper respiratory infections, headache, cough, rhinitis, viral rash, and wheezing, compared to placebo (vehicle). A higher proportion of detectable serum concentrations (possibly related to larger BSA:mass ratio) occurs in pediatric patients compared to adults. Pimecrolimus long-term effects on the developing immune system are unknown.

Some dosage forms may contain propylene glycol; in neonates large amounts of propylene glycol delivered orally, intravenously (eg, >3,000 mg/day), or topically have been associated with potentially fatal toxicities which can include metabolic acidosis, seizures, renal failure, and CNS depression; toxicities have also been reported in children and adults including hyperosmolality, lactic acidosis, seizures, and respiratory depression; use caution (AAP 1997; Shehab 2009).

Dosage Forms: US

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Cream, External:

Elidel: 1% (30 g, 60 g, 100 g) [contains benzyl alcohol, cetyl alcohol, propylene glycol]

Generic: 1% (30 g, 60 g, 100 g)

Generic Equivalent Available: US

Yes

Pricing: US

Cream (Elidel External)

1% (per gram): $11.96

Cream (Pimecrolimus External)

1% (per gram): $10.15 - $10.72

Disclaimer: A representative AWP (Average Wholesale Price) price or price range is provided as reference price only. A range is provided when more than one manufacturer's AWP price is available and uses the low and high price reported by the manufacturers to determine the range. The pricing data should be used for benchmarking purposes only, and as such should not be used alone to set or adjudicate any prices for reimbursement or purchasing functions or considered to be an exact price for a single product and/or manufacturer. Medi-Span expressly disclaims all warranties of any kind or nature, whether express or implied, and assumes no liability with respect to accuracy of price or price range data published in its solutions. In no event shall Medi-Span be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages arising from use of price or price range data. Pricing data is updated monthly.

Dosage Forms: Canada

Excipient information presented when available (limited, particularly for generics); consult specific product labeling.

Cream, External:

Elidel: 1% (15 g, 30 g, 60 g, 100 g) [contains benzyl alcohol, cetyl alcohol, propylene glycol]

Administration: Adult

Topical: Apply a thin layer to affected skin. Limit application to areas of involvement. Do not use with occlusive dressings. Burning at the application site is most common in first few days but improves over time. Discontinue use when symptoms have resolved; re-evaluate if symptoms persist >6 weeks. Moisturizers may be applied after use of pimecrolimus cream. Wash hands before and after use.

Oral lichen planus (off-label use): Apply to affected oral mucosa, cover with a thin layer of gauze to delay dilution with saliva (Ref). Eating, drinking, or chewing gum was not allowed for 30 minutes after application (Ref).

Administration: Pediatric

Topical: Apply a thin layer of cream over affected area; limit application to areas of involvement; do not use with occlusive dressings. Burning at the application sites is common in the first few days of treatment and improves as atopic dermatitis improves. Discontinue use when symptoms have resolved. Avoid contact with eyes, nose, mouth and with cut, scraped, or infected skin areas. Wash hands with soap and water prior to and after cream application. If applying cream after a bath or shower, make sure skin is dry. Moisturizers may be applied after use of pimecrolimus cream.

Hazardous Drugs Handling Considerations

This medication is not on the NIOSH (2016) list; however, it may meet the criteria for a hazardous drug. Pimecrolimus may cause carcinogenicity and has a structural or toxicity profile similar to existing hazardous agents. Assess risk to determine appropriate containment strategy (USP-NF 2017).

Use appropriate precautions for receiving, handling, administration, and disposal. Gloves (single) should be worn during receiving, unpacking, and placing in storage.

NIOSH recommends double gloving, a protective gown, and (if liquid that could splash) eye/face protection for administration of a topical product; if there is potential for inhalation, respiratory protections is recommended (NIOSH 2016).

Medication Guide and/or Vaccine Information Statement (VIS)

An FDA-approved patient medication guide, which is available with the product information and at https://www.fda.gov/media/73430/download, must be dispensed with this medication.

Use: Labeled Indications

Atopic dermatitis: Second-line therapy for short-term and noncontinuous long-term treatment of mild to moderate atopic dermatitis in nonimmunocompromised patients 2 years and older who have failed to respond adequately to other topical prescription treatments, or when those treatments are not advisable.

Use: Off-Label: Adult

Oral lichen planus; Psoriasis (intertriginous and facial); Rosacea; Vitiligo

Medication Safety Issues
Sound-alike/look-alike issues:

Pimecrolimus may be confused with tacrolimus.

Metabolism/Transport Effects

Substrate of CYP3A4 (minor); Note: Assignment of Major/Minor substrate status based on clinically relevant drug interaction potential

Drug Interactions

Note: Interacting drugs may not be individually listed below if they are part of a group interaction (eg, individual drugs within “CYP3A4 Inducers [Strong]” are NOT listed). For a complete list of drug interactions by individual drug name and detailed management recommendations, use the drug interactions program by clicking on the “Launch drug interactions program” link above.

Alcohol (Ethyl): May enhance the dermatologic adverse effect of Pimecrolimus. Risk C: Monitor therapy

Corticosteroids (Systemic): Pimecrolimus may enhance the immunosuppressive effect of Corticosteroids (Systemic). Risk X: Avoid combination

CYP3A4 Inhibitors (Moderate): May decrease the metabolism of Pimecrolimus. Risk C: Monitor therapy

CYP3A4 Inhibitors (Strong): May decrease the metabolism of Pimecrolimus. Risk C: Monitor therapy

Immunosuppressants (Cytotoxic Chemotherapy): Pimecrolimus may enhance the immunosuppressive effect of Immunosuppressants (Cytotoxic Chemotherapy). Risk X: Avoid combination

Immunosuppressants (Miscellaneous Oncologic Agents): Pimecrolimus may enhance the immunosuppressive effect of Immunosuppressants (Miscellaneous Oncologic Agents). Risk X: Avoid combination

Immunosuppressants (Therapeutic Immunosuppressant Agents): May enhance the immunosuppressive effect of Pimecrolimus. Risk X: Avoid combination

Methotrexate: Pimecrolimus may enhance the immunosuppressive effect of Methotrexate. Risk X: Avoid combination

Pregnancy Considerations

Adverse events were not observed in animal reproduction studies following topical application.

Breastfeeding Considerations

It is not known if pimecrolimus is excreted in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Mechanism of Action

Penetrates inflamed epidermis to inhibit T cell activation by blocking transcription of proinflammatory cytokine genes such as interleukin-2, interferon gamma (Th1-type), interleukin-4, and interleukin-10 (Th2-type). Pimecrolimus binds to the intracellular protein FKBP-12, inhibiting calcineurin, which blocks cytokine transcription and inhibits T-cell activation. Prevents release of inflammatory cytokines and mediators from mast cells in vitro after stimulation by antigen/IgE.

Pharmacokinetics (Adult Data Unless Noted)

Onset of action: Time to significant improvement: 8 days (Wellington 2001).

Absorption: Topical: Low systemic absorption; blood concentration of pimecrolimus was routinely <2 ng/mL with treatment of atopic dermatitis in adult patients (13% to 62% BSA involvement) and in pediatric patients ages 8 months to 14 years (20% to 80% BSA involvement). In another study of younger patients (3 to 23 months with 10% to 92% BSA involvement), blood concentrations were consistently <2.6 ng/mL, with most concentrations <0.5 ng/mL.

Protein binding: 99.5%, primarily to various lipoproteins.

Metabolism: Hepatic via cytochrome (CYP) P450 3A4.

Half-life elimination: Terminal: Oral: 30 to 40 hours (Wellington 2001).

Time to peak, serum: Topical: 2 to 6 hours.

Excretion: Feces (78.4% as metabolites; <1% as unchanged drug).

Brand Names: International
International Brand Names by Country
For country code abbreviations (show table)

 • (AE) United Arab Emirates: Elidel;
 • (AR) Argentina: Elidel;
 • (AT) Austria: Elidel;
 • (AU) Australia: Elidel;
 • (BD) Bangladesh: Elidel | Pmec;
 • (BE) Belgium: Elidel;
 • (BG) Bulgaria: Elidel;
 • (BR) Brazil: Elidel;
 • (CH) Switzerland: Elidel;
 • (CL) Chile: Elidel;
 • (CN) China: Elidel;
 • (CO) Colombia: Elidel;
 • (CZ) Czech Republic: Elidel;
 • (DE) Germany: Douglan | Elidel | Velov;
 • (DO) Dominican Republic: Elidel;
 • (EC) Ecuador: Elidel;
 • (EE) Estonia: Elidel;
 • (EG) Egypt: Elidel;
 • (ES) Spain: Elidel | Rizan;
 • (FI) Finland: Elidel;
 • (GB) United Kingdom: Elidel;
 • (GR) Greece: Aregen | Elidel;
 • (HK) Hong Kong: Elidel;
 • (HR) Croatia: Elidel;
 • (HU) Hungary: Elidel;
 • (ID) Indonesia: Elidel;
 • (IE) Ireland: Elidel;
 • (IL) Israel: Elidel;
 • (IN) India: Elidel | Pacroma | Picon;
 • (IT) Italy: Elidel;
 • (JO) Jordan: Elidel;
 • (KR) Korea, Republic of: Douglan | Ducran | Elidel;
 • (KW) Kuwait: Elidel;
 • (LB) Lebanon: Elidel;
 • (LT) Lithuania: Elidel;
 • (LU) Luxembourg: Elidel;
 • (LV) Latvia: Elidel;
 • (MX) Mexico: Camish | Elidel;
 • (MY) Malaysia: Elidel;
 • (NL) Netherlands: Elidel;
 • (NO) Norway: Elidel;
 • (NZ) New Zealand: Elidel;
 • (PH) Philippines: Elidel;
 • (PL) Poland: Elidel;
 • (PR) Puerto Rico: Elidel;
 • (PT) Portugal: Elidel;
 • (QA) Qatar: Elidel;
 • (RU) Russian Federation: Elidel;
 • (SA) Saudi Arabia: Elidel;
 • (SE) Sweden: Elidel;
 • (SG) Singapore: Elidel;
 • (SI) Slovenia: Elidel;
 • (SK) Slovakia: Elidel;
 • (TH) Thailand: Elidel;
 • (TR) Turkey: Elidel;
 • (TW) Taiwan: Elidel;
 • (UA) Ukraine: Elidel;
 • (UY) Uruguay: Elidel;
 • (VE) Venezuela, Bolivarian Republic of: Elidel;
 • (ZA) South Africa: Elidel;
 • (ZM) Zambia: Elidel
 1. <800> Hazardous Drugs—Handling in Healthcare Settings. United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 40-NF 35). Rockville, MD: United States Pharmacopeia Convention; 2017:83-102.
 2. Ahlfors CE. Benzyl alcohol, kernicterus, and unbound bilirubin. J Pediatr. 2001;139(2):317-319. [PubMed 11487763]
 3. Centers for Disease Control (CDC). Neonatal deaths associated with use of benzyl alcohol—United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1982;31(22):290-291. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001109.htm [PubMed 6810084]
 4. Chang HC, Hsu YP, Huang YC. The effectiveness of topical calcineurin inhibitors compared with topical corticosteroids in the treatment of vitiligo: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2020;82(1):243-245. doi:10.1016/j.jaad.2019.07.108 [PubMed 31408687]
 5. da Silva EL, de Lima TB, Rados PV, Visioli F. Efficacy of topical non-steroidal immunomodulators in the treatment of oral lichen planus: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021;25(9):5149-5169. doi:10.1007/s00784-021-04072-7 [PubMed 34342763]
 6. Eichenfield LF, Ho V, Matsunaga J, Leclerc P, Paul C, Hanifin JM. Blood concentrations, tolerability and efficacy of pimecrolimus cream 1% in Japanese infants and children with atopic dermatitis. J Dermatol. 2007;34(4):231-236. doi:10.1111/j.1346-8138.2007.00259.x [PubMed 17352719]
 7. Elidel (pimecrolimus) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: Bausch Health US, LLC; September 2020.
 8. Elidel (pimecrolimus) [product monograph]. Laval, Quebec, Canada: Bausch Health, Canada Inc; January 2020.
 9. Elmets CA, Korman NJ, Prater EF, et al. Joint AAD-NPF guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapy and alternative medicine modalities for psoriasis severity measures. J Am Acad Dermatol. 2021;84(2):432-470. doi:10.1016/j.jaad.2020.07.087 [PubMed 32738429]
 10. Esfandiarpour I, Ekhlasi A, Farajzadeh S, Shamsadini S. The efficacy of pimecrolimus 1% cream plus narrow-band ultraviolet B in the treatment of vitiligo: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Dermatolog Treat. 2009;20(1):14-18. [PubMed 18608735]
 11. Hanifin JM, Cooper KD, Ho VC, et al, “Guidelines of Care for Atopic DErmatitis, Developed in Accordance With the American Academy of Dermatology (AAD)/American Academy of Dermatology Association: Administrative Regulations for Evidence-Based Clinical Practice Guidelines," J Am Acad Dermatol, 2004, 50(3):391-404. [PubMed 14988682]
 12. "Inactive" ingredients in pharmaceutical products: update (subject review). American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Drugs. Pediatrics. 1997;99(2):268-278. [PubMed 9024461]
 13. Gribetz C, Ling M, Lebwohl M, et al. Pimecrolimus cream 1% in the treatment of intertriginous psoriasis: a double-blind, randomized study. J Am Acad Dermatol. 2004;51(5):731-738. [PubMed 15523351]
 14. Ho VC, Gupta A, Kaufmann R, et al. Safety and efficacy of nonsteroid pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic dermatitis in infants. J Pediatr. 2003;142(2):155-162. doi:10.1067/mpd.2003.65 [PubMed 12584537]
 15. Kapp A, Papp K, Bingham A, et al. Long-term management of atopic dermatitis in infants with topical pimecrolimus, a nonsteroid anti-inflammatory drug. J Allergy Clin Immunol. 2002;110(2):277-284. doi:10.1067/mai.2002.126500 [PubMed 12170269]
 16. Karabulut AA, Izol Serel B, Eksioglu HM. A randomized, single-blind, placebo-controlled, split-face study with pimecrolimus cream 1% for papulopustular rosacea. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22(6):729-734. [PubMed 18328059]
 17. Kaufmann R, Fölster-Holst R, Höger P, et al. Onset of action of pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic eczema in infants. J Allergy Clin Immunol. 2004;114(5):1183-1188. doi:10.1016/j.jaci.2004.08.015 [PubMed 15536429]
 18. Kim MB, Kim GW, Park HJ, et al. Pimecrolimus 1% cream for the treatment of rosacea. J Dermatol. 2011;38(12):1135-1139. [PubMed 21954922]
 19. Koca R, Altinyazar HC, Ankarali H, Muhtar S, Tekin NS, Cinar S. A comparison of metronidazole 1% cream and pimecrolimus 1% cream in the treatment of patients with papulopustular rosacea: a randomized open-label clinical trial. Clin Exp Dermatol. 2010;35(3):251-256. [PubMed 19594764]
 20. Lee JH, Kwon HS, Jung HM, et al. Treatment outcomes of topical calcineurin inhibitor therapy for patients with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol. 2019;155(8):929-938. doi:10.1001/jamadermatol.2019.0696 [PubMed 31141108]
 21. Luger T, Augustin M, Lambert J, et al. Unmet medical needs in the treatment of atopic dermatitis in infants: an expert consensus on safety and efficacy of pimecrolimus. Pediatr Allergy Immunol. 2021;32(3):414-424. doi:10.1111/pai.13422 [PubMed 33251600]
 22. McCaughey C, Machan M, Bennett R, Zone JJ, Hull CM. Pimecrolimus 1% cream for oral erosive lichen planus: a 6-week randomized, double-blind, vehicle-controlled study with a 6-week open-label extension to assess efficacy and safety. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011;25(9):1061-1067. [PubMed 21175873]
 23. Passeron T, Lacour JP, Fontas E, Ortonne JP. Treatment of oral erosive lichen planus with 1% pimecrolimus cream: a double-blind, randomized, prospective trial with measurement of pimecrolimus levels in the blood. Arch Dermatol. 2007;143(4):472-476. [PubMed 17438179]
 24. Refer to manufacturer's labeling.
 25. Shehab N, Lewis CL, Streetman DD, Donn SM. Exposure to the pharmaceutical excipients benzyl alcohol and propylene glycol among critically ill neonates. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(2):256-259. [PubMed 19188870]
 26. Siegfried E, Korman N, Molina C, Kianifard F, Abrams K. Safety and efficacy of early intervention with pimecrolimus cream 1% combined with corticosteroids for major flares in infants and children with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 2006;17(3):143-150. doi:10.1080/09546630600647297 [PubMed 16854753]
 27. Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G, et al. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. Pediatrics. 2015;135(4):597-606. doi:10.1542/peds.2014-1990 [PubMed 25802354]
 28. Staab D, Pariser D, Gottlieb AB, et al. Low systemic absorption and good tolerability of pimecrolimus, administered as 1% cream (Elidel) in infants with atopic dermatitis--a multicenter, 3-week, open-label study. Pediatr Dermatol. 2005;22(5):465-471. doi:10.1111/j.1525-1470.2005.00128.x [PubMed 16191004]
 29. Stinco G, Piccirillo F, Forcione M, Valent F, Patrone P. An open randomized study to compare narrow band UVB, topical pimecrolimus and topical tacrolimus in the treatment of vitiligo. Eur J Dermatol. 2009;19(6):588-593. [PubMed 19651562]
 30. Swift JC, Rees TD, Plemons JM, Hallmon WW, Wright JC. The effectiveness of 1% pimecrolimus cream in the treatment of oral erosive lichen planus. J Periodontol. 2005;76(4):627-635. doi:10.1902/jop.2005.76.4.627 [PubMed 15857105]
 31. Taieb A, Alomar A, Böhm M, et al; Vitiligo European Task Force (VETF); European Academy of Dermatology and Venereology (EADV); Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus. Br J Dermatol. 2013;168(1):5-19. [PubMed 22860621]
 32. US Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control and Prevention; National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH list of antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings 2016. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/default.html. Updated September 2016. Accessed April 4, 2017.
 33. Volz T, Caroli U, Lüdtke H, et al. Pimecrolimus cream 1% in erosive oral lichen planus--a prospective randomized double-blind vehicle-controlled study. Br J Dermatol. 2008;159(4):936-941. [PubMed 18647310]
 34. Weissenbacher S, Merkl J, Hildebrandt B, et al. Pimecrolimus cream 1% for papulopustular rosacea: a randomized vehicle-controlled double-blind trial. Br J Dermatol. 2007;156(4):728-732. [PubMed 17493072]
 35. Wellington K, Jarvis B. Topical pimecrolimus: a review of its clinical potential in the management of atopic dermatitis. Drugs. 2002;62(5):817-840. [PubMed 11929333]
Topic 10162 Version 192.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟