مبانی 3

لطفا جهت مشاهده این آموزش ،پکیج خریداری فرمایید.
اشتراک یکساله فیلم های پزشکی
    http://medilib.ir
  • ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ : 365 ﺭﻭﺯ
  • ﻗﯿﻤﺖ : 150000 ﺗﻮﻣﺎﻥ
  • ﻗﯿﻤﺖ ﻭﯾﮋﻩ : 0 ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ

Basic Physics of Ultrasound